Výklad pojmov súvisiacich s meraním a výstražnou signalizáciou Detektorov úniku toxických plynov

V súlade s Európskou legislatívou bolo vydané Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355 / 2006 (verzia platná od 10/2020) o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci (Smernica Komisie (EU) 2019/1831 podľa smernice Rady 98/24/ES).
V jeho prílohe sú určené NPEL - najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov (v našom prípade koncentrácia toxického plynu).

NPEL priemerný predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných v dýchacej zóne za 8-hodinovú pracovnú zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.

NPEL krátkodobý predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií nameraných počas 15-minútového referenčného času, ktorému môžu byť zamestnanci exponovaní kedykoľvek v priebehu pracovnej zmeny - (TWA 15 minút).

Kalibrácia, merací rozsah a výstražná signalizácia je v % NPEL a použitý je NPEL krátkodobý (TWA 15 minút).

Prekročenie 100% NPEL (TWA 15 minút) znamená zapnutie výstražnej signalizácie po prekročení NPEL krátkodobého - časovo-váženého priemeru koncentrácií nameraných počas 15 minút (TWA 15 minút).

Prekročenie 300% NPEL znamená okamžité zapnutie výstražnej signalizácie po prekročení trojnásobku NPEL krátkodobého

© Copyright Lexmed s.r.o.