GABA 2S1x
Detektory úniku spáliteľných a toxických plynov
GABA 2S11
Detektor úniku spáliteľných plynov
GABA 2S12
Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO
GABA 2S13
Detektor úniku amoniaku - NH3
GABA 2S14
Detektor úniku toxických plynov - chlór a iné toxické plyny
informatívna cena
GABA 2S15
Detektor úniku chladív (halogénderiváty uhľovodíkov)

- vyrábajú sa v 2 prevedeniach - líšia sa len spôsobom pripojenia do vyššieho riadiaceho systému

- všetky typy detektorov GABA 2S1x sú z hľadiska pripojenia rovnocenné a využívajú nasledovné prepojenie:

- CT - pripojenie pre ústredňu detekčného             GABA 2S1x / CT

        systému GABA CTS32

- RE - pripojenie pomocou troch bezpotenciá-          GABA 2S1x / RE

        lových kontaktov relé

-       pripojenie pomocou galvanicky oddeleného výstupu 4-20mA       informácia tu

- jednoduchá kalibrácia stlačením tlačidla, alebo výmenou bloku senzora iným nakalibrovaným blokom senzora

- možnosť sériovej komunikácie cez ústredňou CTS32 (podľa prevedenia - RS232, RS485, prevodník na internet, ...)

- napájanie 24V /50-60 Hz, +10% -15% alebo jednosmerné napätie 20V až 30V


Jednoduchá kalibrácia len výmenou bloku senzora za iný nakalibrovaný blok senzora

Prehľad verzií detektorov GABA 2S1x

Výklad pojmov súvisiacich s meraním a výstražnou signalizáciou Detektorov úniku toxických plynov
Technické parametre (spoločné pre všetky typy detektorov GABA 2S1x)
Vlastnosti pripojovacieho kábla PVC kábel - 0,5 mm2 dĺžka maximálne 500m pre napájacie žily
KrytieIP 43
Rozsah prac. teplôt-20 až +50 oC
Rozmery120x90x53 mm
GABA 2S11
Detektor úniku spáliteľných plynov
2S11

Detektor úniku spáliteľných plynov GABA 2S11 slúži na meranie koncentrácie a signalizáciu prekročenia hraníc koncentrácie zmesi spáliteľných plynov so vzduchom
Je vhodný pre kotolne, sklady horľavých látok, technologické prevádzky a iné priestory s únikom spáliteľných plynov
Používa senzor s katalytickou oxidáciou - pelistor - na meranie koncentrácie spáliteľných plynov - lineárna charakteristika
Senzory snímajú všetky spáliteľné plyny a sú použiteľné len pre meranie koncentácie spáliteľných plynov vo vzduchu

Detegovaný plynspáliteľné plyny - metán, propán, bután, vodík, etanol,benzén, acetón a iné - vo vzduchu
(vhodné pre zemný plyn, propán-bután a iné - vo vzduchu)
Merací rozsahhodnota koncentrácie 0 až 50% DMV (informatívne 50 až 100% DMV)
Signalizácia
I.stupeň prekročenie 10% DMV metánu (alebo iného plynu, na ktorý je detektor kalibrovaný)
II.stupeň prekročenie 20% DMV metánu (alebo iného plynu, na ktorý je detektor kalibrovaný)
Porucha detektora výpadok alebo nesprávna hodnota napájacích napätí, porucha senzora, porucha kalibračných hodnôt
Napájanie a príkon - 2S11/REz externého zdrojaz externého zdroja
Napätie striedavé 24V/50-60Hz +10ˇ%-15%jednosmerné 20V až 30V
Príkon 2 VA1,3W
Napájanie a príkon - 2S11/CTcez zbernicu dvoch vodičov z ústredne GABA CTS32 (cca 20V až 30V)
Príkon0,65W
GABA 2S12
Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO
2S12

Detektor úniku oxidu uhoľnatého GABA 2S12 slúži na detekciu úniku zmesi oxidu uhoľnatého - CO so vzduchom.
Je vhodný pre kotolne, veľmi malé garáže, technologické prevádzky a iné priestory s únikom oxidu uhoľnatého
Používa elektrochemický senzor na meranie koncentrácie oxidu uhoľnatého - lineárna charakteristika
Senzory sú selektívne len na oxid uhoľnatý (pozri dokumentáciu)

Detegovaný plynOxid uhoľnatý - CO - vo vzduchu
Merací rozsahhodnota koncentrácie 0 až 300ppm oxidu uhoľnatého - CO - vo vzduchu
Signalizácia
I.stupeň prekročenie 50ppm (PEL OSHA) (TWA 15 minút - časový vážený priemer za 15 minút)
II.stupeň prekročenie 150ppm
Porucha detektora výpadok alebo nesprávna hodnota napájacích napätí, porucha senzora, porucha kalibračných hodnôt
Napájanie a príkon - 2S12/REz externého zdrojaz externého zdroja
Napätie striedavé 24V/50-60Hz +10ˇ%-15%jednosmerné 20V až 30V
Príkon 1,5 VA0,9W
Napájanie a príkon - 2S12/CTcez zbernicu dvoch vodičov z ústredne GABA CTS32 (cca 20V až 30V)
Príkon0,2W
GABA 2S13-P
Detektor úniku amoniaku - NH3
GABA 2S13-E
Detektor úniku amoniaku - NH3
2S13

Detektor úniku amoniaku GABA 2S13 slúži na detekciu úniku zmesi amoniaku - NH3 so vzduchom.
Je vhodný pre technologické prevádzky s predpokladaným vyšším únikom amoniaku - kompresorové stanice - zimné štadióny, chladiarenské prevádzky, technologické prevádzky s NH3 a iné priestory s únikom amoniaku

GABA 2S13-P je osadený polovodičovým senzorom. Senzor má dlhú životnosť, ale nie je selektívny len na amoniak, detekuje aj iné spáliteľné plyny a aerosoly. Prítomnosť spáliteľných látok vo vzduchu vplýva na jeho činnosť.
Nie je vhodný na kontrolu dodržiavania hygienických limitov obsahu amoniaku v ovzduší

GABA 2S13-E je osadený elektrochemickým senzorom. Tento senzor je lineárny a vysoko selektívny, necitlivý na iné plyny.
Životnosť je 2 alebo 5 rokov podľa typu.
Je vhodný na kontrolu dodržiavania hygienických limitov obsahu amoniaku v ovzduší (nespôsobuje falošné alarmy pri náhodnom výskyte spáliteľných plynov v kontrolovanom priestore).

PrevedenieGABA 2S13-PGABA 2S13-E
Detegovaný plynamoniak - NH3 - vo vzduchuamoniak - NH3 - vo vzduchu
Merací rozsah
hodnota koncentrácie 0 až 1000% NPEL
toxický plyn - vo vzduchu
Signalizácia
I.stupeň prekročenie 200 ppm
prekročenie 50ppm (NPEL)     (čo je to NPEL?)
(TWA 15 minút - časový vážený priemer za 15 min)
II.stupeň prekročenie 500 ppm prekročenie 150 ppm (3x NPEL)
Porucha detektora výpadok alebo nesprávna hodnota napájacích napätí, porucha senzora, porucha kalibračných hodnôt
Napájanie a príkon - 2S13/REz externého zdrojaz externého zdroja
Napätie striedavé 24V/50-60Hz +10ˇ%-15%jednosmerné 20V až 30V
Príkon 2,5 VA (GABA 2S13-P)    1,5 VA (GABA 2S13-E)1,7W(GABA 2S13-P)    0,9 W (GABA 2S13-E)
Napájanie a príkon - 2S13/CTcez zbernicu dvoch vodičov z ústredne GABA CTS32 (cca 20V až 30V)
Príkon1W(GABA 2S13-P)    0,2 W (GABA 2S13-E)
GABA 2S14
Detektor úniku toxických plynov

      (zoznam detegovaných plynov)

-  chlór
-  iné toxické plyny
2S14

Detektor úniku toxických plynov - slúži na detekciu úniku zmesi chlóru alebo iných toxických plynov so vzduchom.
Je osadený elektrochemickým senzorom. Tieto senzory su lineárne a vysoko selektívne, prakticky necitlivé na iné plyny než tie, na ktoré sú skonštruované. Ich životnosť je cca 2 až 5 rokov podľa druhu plynu.
Detektor je štandartne dodávaný so senzorom na CHLÓR. Je vhodný pre kúpaliská, úpravne vody, technologické prevádzky

Na ochranu priestorov a technologických prevádzok s možným únikom iných toxických plynov
Detektor úniku toxických plynov možno osadiť senzorom na tieto toxické plyny (zoznam detegovaných plynov)
Zabezpečíme meranie a výstražnú signalizáciu úniku týchto toxických plynnov
Druh toxického plynu a hranica výstražnej signalizácie je potrebné špecifikovať v objednávke
Cena elektrochemických senzorov pre jednotlivé druhy plynov je rôzna, z nej sa odvíja i cena detektora  informatívna cena

Detegovaný plynChlór - Cl2 - vo vzduchutoxický plyn - vo vzduchu (podľa výberu)
Merací rozsahhodnota koncentrácie 0 až 5ppm
chlór - Cl2 - vo vzduchu
hodnota koncentrácie 0 až 1000% NPEL
toxický plyn - vo vzduchu
Signalizácia
I.stupeň prekročenie 0,5ppm (NPEL)
(TWA 15 minút - časový vážený priemer za 15 min)
prekročenie 100% NPEL     (čo je to NPEL?)
(TWA 15 minút - časový vážený priemer za 15 min)
II.stupeň prekročenie 1,5 ppmprekročenie 300% NPEL
Porucha detektora výpadok alebo nesprávna hodnota napájacích napätí, porucha senzora, porucha kalibračných hodnôt
Napájanie a príkon - 2S12/REz externého zdrojaz externého zdroja
Napätie striedavé 24V/50-60Hz +10ˇ%-15%jednosmerné 20V až 30V
Príkon 1,5 VA0,9W
Napájanie a príkon - 2S12/CTcez zbernicu dvoch vodičov z ústredne GABA CTS32 (cca 20V až 30V)
Príkon0,2W
GABA 2S15
Detektor úniku chladív (halogénderiváty uhľovodíkov)
2S15

Detektor úniku chladív GABA 2S15 slúži na detekciu úniku zmesi chladív (halogénderiváty uhľovodíkov) so vzduchom
Je vhodný pre pre chladiarenské prevádzky, chladiarenské boxy
Používa vyhrievaný polovodičový senzor na meranie koncentrácie zmesi chladív so vzduchom. Senzor sníma všetky halogénderiváty uhľovodíkov a je použiteľný len pre meranie vo vzduchu alebo v plynoch s dostatočným obsahom kyslíka.

Detegovaný plynhalogénderiváty uhľovodíkov vo vzduchu
(vhodné pre chladivá R-448(449)A, R-410A, R-407C, R-404A, R-23, R-32, R-134a a iné vo vzduchu)
Signalizácia
I.stupeň prekročenie 1000ppm ( 500ppm) chladíva (halogénderiváty uhľovodíkov) vo vzduchu
II.stupeň prekročenie 2000ppm ( 1000ppm) chladíva (halogénderiváty uhľovodíkov) vo vzduchu
Porucha detektora výpadok alebo nesprávna hodnota napájacích napätí, porucha senzora, porucha kalibračných hodnôt
Napájanie a príkon - 2S15/REz externého zdrojaz externého zdroja
Napätie striedavé 24V/50-60Hz +10ˇ%-15%jednosmerné 20V až 30V
Príkon 2,5 VA1,7W
Napájanie a príkon - 2S15/CTcez zbernicu dvoch vodičov z ústredne GABA CTS32 (cca 20V až 30V)
Príkon1W
© Copyright Lexmed s.r.o.