GABA 2S2x
Detektory úniku spáliteľných a toxických plynov
NEPOUŽÍVAŤ DO NOVÝCH PROJEKTOV - ukončenie výroby v roku 2021
Použite modernizovanú novú verziu GABA 2S1x,
ktorá je 100% kompatibilná funkčne aj svorkovnicou.
Má pridané nové funkcie a zlepšené vlastnosti.

 

GABA 2S21
Detektor úniku spáliteľných plynov
GABA 2S22
Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO
GABA 2S23
Detektor úniku amoniaku - NH3
GABA 2S24
Detektor úniku toxických plynov - CHLÓR - CL2, iné plyny
GABA 2S25
Detektor úniku chladív (halogénderiváty uhľovodíkov)

- vyrábajú sa v 3 prevedeniach - líšia sa len spôsobom pripojenia do vyššieho riadiaceho systému - interface

- všetky typy detektorov GABA 2S2x sú z hľadiska pripojenia k interfejsu rovnocenné a využívajú nasledovné prepojenie:<

- CT - pripojenie pre ústredňu detekčného             GABA 2S2x / CT<

        systému GABA CTS8, GABA CTSK8

- RE - pripojenie pomocou troch bezpotenciá-          GABA 2S2x / OC<

        lových kontaktov relé

- OC - pripojenie pomocou troch tranzistorových        GABA 2S2x / OC<

        spínačov s otvoreným kolektorom<

- pripojenie k vyššiemu riadiacemu celku možné aj cez komunikačný modul RS232 alebo RS485

- výstup analógovej hodnoty napätia senzorov detektorov cez sériový kanál

- napájanie ~230V/50Hz


Pozri bližšie informácie o interface
Technické parametre (spoločné pre všetky typy detektorov GABA 2S2x)
Napájacie napätie napájanie z bezpečnostného transformátora, II.izolačná trieda
interface - RE 24V /50-60 Hz, +10% -15%, alternatívne jednosmerné napätie 20 až 30V
interface - CT cez napájacie vodiče z ústredne GABA CTS8 (cca 18 až 30V)
interface - OC jednosmerné napätie 12V až 24V, +10% -15%
Príkon 1,5 VA
Krytie IP 53 - elektronika detektora
IP 43 - senzor detektora
Prostredie
Rozsah prac. teplôt -10 až +50 oC
Prostredie prostredie obyčajné základné podľa STN 33 0300
Vlastnosti pripojovacieho kábla PVC kábel - 0,5 mm2 dĺžka maximálne 500m pre napájacie žily
GABA 2S21     Detektor úniku spáliteľných plynov
2s21

Detektor úniku horľavých plynov GABA 2S21 slúži na detekciu zmesí horľavých plynov a pár so vzduchom.
Je vhodný pre kotolne, sklady horľavých látok, technologické prevádzky

Používajú polovodičové senzory, ktoré menia vodivosť závislosti na koncentrácii spáliteľných plynov.

Senzory snímajú všetky spáliteľné plyny a sú použiteľné len pre meranie vo vzduchu alebo v plynoch s dostatočným obsahom kyslíka.

Detekovaný plyn metán, propán, bután, vodík, etanol,benzén, acetón - vo vzduchu
(vhodné pre zemný plyn, propán-bután - vo vzduchu)
Signalizácia
I.stupeň prekročenie 10% DMV metánu (alebo iného plynu, na ktorý je detektor nastavený)
II.stupeň prekročenie 20% DMV metánu (alebo iného plynu, na ktorý je detektor nastavený)
Porucha detektora výpadok napájacieho napätia, porucha funkcie senzora, porucha kalibračných hodnôt
Prostredie
Rozsah vlhkosti 0 až 95% (bez kondenzácie) - okolité prostredie detektora
Rozsah vlhkosti 0 až 95% (bez kondenzácie) - detekovaný plyn
Rozmery 88x105x64 mm
GABA 2S22     Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO
2s22

Detektor úniku oxidu uhoľnatého GABA 2S22 slúži na detekciu zmesi oxidu uhoľnatého - CO so vzduchom.
Je vhodný pre kotolne, podzemné garáže, technologické prevádzky

Detekovaný plyn CO - oxid uhoľnatý vo vzduchu
Signalizácia
I.stupeň prekročenie 0,005% CO
II.stupeň prekročenie 0,013% CO
Porucha detektora výpadok napájacieho napätia, porucha funkcie senzora, porucha kalibračných hodnôt
Prostredie
Rozsah vlhkosti 0 až 85% (bez kondenzácie) - okolité prostredie detektora
Rozsah vlhkosti 0 až 85% (bez kondenzácie) - detekovaný plyn
Rozmery 88x105x68 mm
GABA 2S23     Detektor úniku amoniaku - NH3
2s23

Detektor úniku amoniaku GABA 2S23 slúži na detekciu zmesi amoniaku - NH3 so vzduchom.
Je vhodný pre chladiarenské prevádzky, zimné štadióny, technologické prevádzky s NH3

Detekovaný plyn Detekovaný plyn NH3 - amoniak vo vzduchu
Signalizácia
I.stupeň prekročenie 250ppm NH3 - amoniaku
II.stupeň prekročenie 500ppm NH3 - amoniaku
Porucha detektora výpadok napájacieho napätia, porucha funkcie senzora, porucha kalibračných hodnôt
Prostredie
Rozsah vlhkosti 0 až 95% (bez kondenzácie) - okolité prostredie detektora
Rozsah vlhkosti 0 až 95% (bez kondenzácie) - detekovaný plyn
Rozmery 88x105x65 mm
GABA 2S24     Detektor úniku toxických plynov - CHLÓR - CL2, iné plyny
2s24

Detektor úniku toxických plynov GABA 2S24 slúži na detekciu zmesí toxických plynov so vzduchom.
Je osadený elektrochemickým senzorom. Tieto senzory su lineárne a vysoko selektívne, prakticky necitlivé na iné plyny než tie, na ktoré sú skonštruované. Ich životnosť je cca 2 roky (0.5 až 3 roky podľa typu plynu).
Detektor je štandartne dodávaný so senzorom na CHLÓR. Je vhodný pre kúpaliská, úpravne vody, technologické prevádzky.
Osadením detektora iný melektrochemickým senzorom môžeme získať detektor na iné plyny (zoznam detekovaných plynov), vhodný pre technologické prevádzky s týmito plynmi.

Detekovaný plyn Detekovaný plyn Cl2 - chlór vo vzduchu iné plyny(zoznam detekovaných plynov)
Signalizácia
I.stupeň prekročenie 3mg.m-3 Cl2 - chlóru ( 1ppm )
II.stupeň prekročenie 6mg.m-3 Cl2 - chlóru ( 2ppm )
Porucha detektora výpadok napájacieho napätia, porucha funkcie senzora, porucha kalibračných hodnôt
Prostredie
Rozsah vlhkosti 5 až 95% (bez kondenzácie) - okolité prostredie detektora
Rozsah vlhkosti 5 až 95% (bez kondenzácie) - detekovaný plyn
Rozmery 88x105x74 mm
GABA 2S25     Detektor úniku chladív (halogénderiváty uhľovodíkov)
2s25

Detektor úniku úniku chladív GABA 2S25 slúži na detekciu zmesi chladív (halogénderiváty uhľovodíkov) so vzduchom.
Je vhodný pre chladiarenské prevádzky, chladiarenské boxy

Používajú polovodičové senzory, ktoré menia vodivosť závislosti na koncentrácii zmesi chladív so vzduchom.

Senzory snímajú všetky halogénderiváty uhľovodíkov a sú použiteľné len pre meranie vo vzduchu alebo v plynoch s dostatočným obsahom kyslíka.

Detekovaný plyn halogénderiváty uhľovodíkov vo vzduchu
(vhodné pre chladivá R-404a, R-402a, R-401a, R-12, R-22, R-134a a iné vo vzduchu)
Signalizácia
I.stupeň prekročenie 500ppm ( 1000ppm)
II.stupeň prekročenie 1000ppm ( 2000ppm)
Porucha detektora výpadok napájacieho napätia, porucha funkcie senzora, porucha kalibračných hodnôt
Prostredie
Rozsah vlhkosti 0 až 95% (bez kondenzácie) - okolité prostredie detektora
Rozsah vlhkosti 0 až 95% (bez kondenzácie) - detekovaný plyn
Rozmery 88x105x64 mm
© Copyright Lexmed s.r.o.